DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 – Türk Tıp Tarihi Kurumu Merkezi: İstanbul. Şubesi yoktur. Adresi: Fındıkzade, Akkoyunlu Sk., No: 16, Kat 1, Fatih.

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETİ

Madde 2 – Tıp tarihi ile ilgili alanlarda eğitim – öğretim, araştırma ve yayın yapan kişi ve kurumlara destek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olmak kurumun amacıdır.
Bend a: Kurum, amacına ulaşması için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
A. Araştırmalar düzenler, düzenletir;
B. Tıp tarihi ile ilgili dallarda yapılan çalışmaları yayınlar, yayınlatır;
C. Ulusal ve uluslararası çalışmaları ve gelişmeleri izler; bunlardan yararlanılmasını sağlar; bilgi kaynaklarına ulaşmada ilgililerle işbirliğinde bulunur;
D. Tıp tarihi ve ilgili konularda çalışma planları ve raporlar hazırlar;
E. Konuşmalar ve toplantılar (ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum, kongre vd.) hazırlar ve bu gibi çalışma yapanlarla işbirliği içinde bulunur;
F. Tıp tarihi ile ilgili konularda uzman kişilerin yetişmesi için olanak ve destek sağlar;
G. Amaçta belirtilen konularla ilgili kamu kuruluş ve öğretim kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunur ve destek sağlar;
H. Yurt dışında benzer amalar doğrultusunda faaliyette bulunan uzman kişi ve kurumlarla ilişki kurar; toplantılara temsilci ve konuşmacı gönderir; yurtdışından da konuşmacı ve temsilciler davet eder.
I. Tıp tarihi ile ilgili yapı ve eserlerin korunması ve onarımını destekler.
J. Kurum, siyasetle ve yukarıda bildirilenlerden başka konularla uğraşmaz.

DERNEK KURUCULARI AD ve SOYADLARI ve MESLEKLERİ,
İKAMETGÂHLARI ve UYRUKLARI

Madde 3 – Dernek kurucuları Ad ve Soyadları ve Meslekleri, İkametgahları ve Uyrukları şöyledir:
1 – Prof. Gnl. Milletvekili. Besim Ömer Akalın, Cağaloğlu, TC (Ölmüştür).
2 – Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Üniversitede Profesör, Peykhane Cad. 22, İstanbul, TC (Ölmüştür).
3 – Prof. Dr. Albay Fuad Kâmil Beksan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Öğretim Görevlisi, Taksim Meydanı Şark Apt., TC (Ölmüştür).
4 – Dr. Rusçuklu Hakkı Uzel, Serbest, İç Hastalıkları Uzmanı, Galatasaray, İstiklal Cad., TC (Ölmüştür).
5 – Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Merkez Hıfzıssıhha Ens. Mütehassıslarından, Ankara, TC (Ölmüştür).
6 – Prof. Dr. Süheyl Ünver, 19. Fener Cad. Kalamış, Üniversite’de Profesör, TC.
7 – Dr. Metine Bilger, Şişli Çocuk Hastanesi Asistanı, TC.
8 – Dr. İhsan Ünal, Tıp Tarihi Ens. Asistanı, Askeri Tıbbiye’de oturur, TC.

DERNEĞE ÜYE OLMA, üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde 4 – Kuruma girmek için üç tür üyelik vardır:
a- Asil üye
b- Fahri üye
c- Öğrenci üye
Bend a: Kuruma asil üye olabilmek için:
A- Medeni hakları kullanma yeterliğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak;
B- Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu haklarından yasaklanmış ve hacır olmamak;
C- Hapis cezasına, yüz kızartıcı ya da Dernekler Kanununun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarıyla adı geçen Kanuna aykırı eylemleri işlemek suçlarından birinden hüküm giymemiş olmak;
D- Tıp tarihi ve ilgili alanlarda araştırma yapmak, yayın sahibi olmak;
E- Kurum tüzüğünün benimsediği giriş ödentisiyle yıllık ödentiyi ödeyeceğini bildirerek, iki üyenin önerisini taşıyan dilekçe ile Kuruma başvurmak;
F- Yönetim Kurulunun kararıyla üyeliğe kabul edilmek gerekir.
Bend b: Kuruma fahri üye olabilmek için;
A- Tıp tarihi ve ilgili alanlarda yurt içinde veya uluslararası alanda çalışma ve çabalarıyla tanınmış bulunmak;
B- Kuruma önemli yardımları geçmiş, çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak;
C- Asıl üyelik koşullarını taşımak;
D- Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul tarafından kabul edilmek gerekir.
Fahri üyeler genel kurula katılıp söz alabilirlerse de oy hakları yoktur. Ödenti vermek isteklerine bağlıdır.
Bend c: Öğrenci üye olabilmek için;
A- Tıp tarihi ve ilgili alanlarda araştırma veya yayın yapmak gerekir.
B- Asıl üyelik koşullarının B ve C şıklarını taşımak gerekir.
Bend d: Üyelikten çıkma:
Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler, kurum üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılma tarihine kadar olan ödentilerden sorumludurlar. Ayrılanların tekrar üyeliğe başvurmalarında Tüzüğün 6. ve 7. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.
Bend e: Üyelikten çıkarılma:
Aşağıdaki durumların varlığında Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kaydı silinir:
A- Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde;
B- Ödenti borcunun yazılı bildirimini taahhütlü olarak almış bulunmasına karşın iki yıl süreyle ödememe halinde;
C- Kurumun amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetkilerini kullanıp görevlerini yerine getirmelerine güçlük çıkarmak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışları bulunmak ve Dernekler Kanununa aykırı eylemleri nedeniyle kurum üyelerinden birinin önerisi üzerine ve Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
Yönetim Kurulu, karar alıncaya kadar çıkarılması istenen üyenin Kurum çalışmalarına, organların toplantılarına katılmasını geçici olarak yasaklayabilir. Yönetim Kurulu kararına karşı üyenin ilk toplanacak Genel Kurula yazıyla itiraz hakkı vardır. Genel Kurul bu durumda konuyu gündeme alıp görüşmek (isterse üyeyi dinlemek kararı da verilebilir) zorundadır. Genel Kurulun kararı kesindir.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 5 – Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur; istedikleri takdirde aidat ödeyerek oy kullanma hakkına sahip olabilirler.

DERNEK ORGANLARI

Madde 6 – Dernek Organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 7 – Genel Kurul,
a) Tüzükte belli edilen zamanlarda iki yılda bir Nisan ayında olağan,
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde, yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 8 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantı ve birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 9 – Genel Kurul, yönetim kurulu tarafından dernekler masasına bildirilen yer ve saatte toplanır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 10 – Genel Kurul toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerden yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 11 – Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 10’uncu maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemesi, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi, Genel Kurul başkanına aittir.

Katipler, toplantının tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza edilir.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Madde 12 – Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13 – Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
e) Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek ve teşekküllere üye olarak katılma ve ayrılması
f) Derneğin feshi
g) Mevzuatta ve kurum tüzüğünde gerekli kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
h) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek ve teşekküllere üye olarak katılma ve ayrılması
i) Derneğin feshi
j) Mevzuatta ve kurum tüzüğünde gerekli kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 14
– Yönetim Kurulu, 5 asli ve 5 yedek üyeden ibaret olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu, derneği temsil etmek üzere üyelerine yetki verebilir.
Derneğin gelir – gider hesaplarını yaparak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.

Türk Vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
Tüzükte belirli ve mevzuatın verdiği işleri yapar.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 15 – Boşalmalar sebebi ile tamamlanan Yönetim Kurulu üyeleri, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerlerse, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 16 – Denetleme Kurulu, üç asli ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini mevcut defter ve belgelerin incelenmesinden sonra bir raporla Genel Kurula sunmak üzere, gerektiğinde bu kontrolü daha sık olarak da yapabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 17 – Genel Kurulca seçimi takip eden yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları, asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bildirir.

YASAK VE İZNE BAĞLI FAALİYETLER

Madde 18 – Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen yasaklamalar hükümlerine aykırı harekette bulunmaz.

DERNEK GELİRLERİ

Madde 19 – Dernek Gelirleri:
A- Üye aidatları: Giriş ve üyelik aidatları Yönetim Kurulunca günün koşullarına uygun tespit edilir. Üye aidatları yıllık 5.000.000 TL’dir.
B- Bağışlar
C- Sosyal ve bilimsel faaliyetler

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 20 – Dernekçe şu defterler tutulur:
a) Üye kayıt defteri
Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b) Karar defteri
Yönetim Kurullarının kararları bu deftere yazılır ve kararların alt üyelerin imzası ila tasdik olunur.
c) Gelen – giden evrak defteri
Gelen – giden evrak tarih sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları saklanır.
ç) Gelir – gider defteri
Dernek adına alınan bütün paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
d) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
Dernek gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır. Giderler sarf belgeleri ile yapılır ve belgeler dosyalarında saklanır.
Bu maddelerde yazılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

KURUMUN FESHİ VE MALLARIN TASNİF ŞEKLİ

Madde 21 – Feshin kararı 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 40, 50, 51, 52, 53 ve 54’üncü maddeleri hükümleri dairesinde yapılır.
Feshin kararından sonra dernek, mallarını satıp paraya tahvil edemez. Merkezin bulunduğu Tıp Tarihi kuruluşuna bağışlanır.

Madde 22 – Bu tüzükte yer almayan hususlarda, 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.